تصویر مدیریت جذب و سرمایه و بازاریابی

مدیریت جذب و سرمایه و بازاریابی

مدیریت جذب و سرمایه و بازاریابی

مطابق ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد ، این امر در مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی صورت می پذیرد.

مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم در کنار بررسی درخواست های سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت اقتصادی در امر ارائه خدمات به سرمایه گذاران از جمله معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري، مشاوره، راهنمایی، هدایت و تسهیل کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری در حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری مشغول به فعالیت می باشد.

مجوزهای فعالیت اقتصادی با اعتبار یک ساله صادر و در پایان مدت اعتبار با بررسی مدارک، گزارشهای مالی و عملکرد دارندگان مجوز تمدید می گردند

 

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.